Hem Signerat Fordonsbränsle Förnybara råvaror vindenergi Energieffektiva hus Gästartiklar Arkiv
 

En miljömåltid i Göteborg ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier, inte innehålla fisk som är utrotningshotad samt ta hänsyn till etiska aspekter. Dessutom ska matsvinnet minimeras.
[Peter Svensson]

Göteborg kraftsamlar
för att bli en klimatneutral stad

Göteborg ska bli en klimatneutral stad. 2050 ska göteborgarna inte ta större klimatutrymme än vad som är rättvist på vårt klot. Alla måste delta och metoderna är många – mer vegetariskt och enbart ekologiskt kött i skola och omsorg, kraftfull satsning på kollektivtrafik och cyklister, smarta energilösningar.

Göteborgs Stad har höga ambitioner på klimatområdet. Stadens lokala koldioxidutsläpp ska minska med 40 procent till år 2020, jämfört med 1990. Åtgärder som ger minskningar utomlands ska inte räknas in, vilket betyder att Göteborg vill gå längre än de nationella målen.

– Ska vi klara detta kommer vi verkligen att behöva kraftsamla, säger miljödirektör Christina Börjesson.

Miljöförvaltningen arbetar nu tillsammans med övriga förvaltningar och bolag för att ta fram ett miljöprogram, som är en handlingsplan med konkreta åtgärder för hur staden ska nå de lokala miljömålen.

 

Storsatsning på kollektiv-trafik och cyklister när trängselskatterna införs

När trängselskatterna införs vid årsskiftet, sker samtidigt en stor satsning för att förbättra kollektivtrafiken och gynna cyklande. Detta görs i bred politisk samverkan och kommer att vara ett viktigt bidrag i klimatarbetet. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv byggs till exempel många nya bussfiler, samtidigt som utrymme försvinner för bilarna.

Ett bra exempel är Övre Husargatan i centrum. Här ska kollektivtrafik, cyklar och gående få ta mer plats. Samtidigt skapas en trevligare och säkrare utformning av en gata i ett område med många boende.


Christina Börjesson, miljödirektör Göteborgs Stad.
[Carina Andersson]

Bara ekologiskt kött, mer vegetariskt och mindre mat-svinn i skola och omsorg

Maten har stor påverkan på miljön och klimatet. Göteborgs Stad har sedan många år haft som mål att öka andelen miljö-måltider som serveras i stadens egna verksamheter. För tio år sedan var bara en procent av maten eko-logisk, nu är
målet minst 50 procent. Förutom ekologiska råvaror ska en miljömåltid vara säsongsanpassad och bestå av stor andel vegetabilier. Bara ekologiskt kött får serveras och matsvinnet ska minimeras.

– Vi hoppas att detta ska inspirera till fler vegetariska och ekologiska måltider även i hemmen och på restauranger i staden, säger Christina Börjesson.

 

Energismarta bostadshus

Sveriges första passivhus byggdes för ett antal år sedan i södra Göteborg. Nu finns också landets första flerbostadshus med passivteknik, Hamnhuset på Hisingen. Och där finns Katjas gata med ett ombyggt miljonprogramhus där man lyckades minska energianvändningen med 66 procent efter ombyggnaden. Detta är erfarenheter att ta med sig både i översynen av befintliga hus och i byggandet av nya.

 

Den stora utmaningen är att minska utsläppen från vår konsumtion

Stadens långsiktiga mål är att nå en rättvis utsläppsnivå 2050. För att nå det målet är den stora utmaningen att minska även de utsläpp som konsumtionen i Göteborg orsakar genom att varorna tillverkas i andra länder. För att klara den stora omställning som krävs behövs nya verktyg och många olika metoder.

Ett exempel är projekt Leva livet som handlade om att testa coachning som metod för att ändra livsstil. Ett tiotal vanliga göteborgsfamiljer deltog under ett års tid och antog olika utmaningar – om avfall, resor, energi, kemikalier och så vidare. Till sin hjälp fick de inspiration och coachning från experter i staden.

Erfarenheterna ligger nu till grund för planer på ett mer storskaligt livsstilsprojekt som kommer att engagera människorna i en hel stadsdel i Göteborg.

– Vi måste ha göteborgarna och företagen med oss, alla måste bidra inom sina områden, konstaterar Christina Börjesson.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!